Početna Kaštela Znanstvenik Jozić: Iako u Kaštelima more nije najčistije, ispuštaju se fekalije, ja...

Znanstvenik Jozić: Iako u Kaštelima more nije najčistije, ispuštaju se fekalije, ja se tu isto kupam. Ali ljudi slabijeg imuniteta su izloženi riziku!

1498
UDIO

Dr. sc. Slaven Jozić radi u Laboratoriju za mikrobiologiju Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Dakle, idealan je sugovornik za temu kvalitete kupališnih voda. A još uz sve ovaj znanstvenik živi u Kaštelima koja su naša tema.

Naime, Europska agencija za okoliš (EEA) kaže da je voda za kupanje u Hrvatskoj izvrsna (95,6 posto), međutim voda je ocijenjena tek s ocjenom “zadovoljavajuće” na pet kupališta, a među njima su dva u Kaštelima – Kamp, Kaštel Gomilica i Gojača, Kaštel Sućurac.

Zbog čega je voda u Kaštelima lošije kvalitete nego na ostalim kupalištima?

– Mikrobiološka kvaliteta mora za kupanje na plažama u Kaštelima prvenstveno je odraz neprikladnog upravljanja otpadnim vodama fekalnog podrijetla na tom području.
Nažalost, sekundarna kanalizacijska mreža na području Kaštela nedovoljno je razvijena pa još uvijek znatan dio fekalnih voda nekontrolirano završava u more, kako neposredno tako i putem potoka i septičkih jama kroz tlo.

Znači, do onečišćenja dolazi zbog ispuštanja fekalnih voda u more…

– Mikrobiološko onečišćenje mora uvijek je rezultat dotoka fekalnog materijala u more, samo je pitanje na koji način je materijal dospio u more te u kojim količinama.

Je li i takvo more sigurno za kupanje?

– Kupanje u onečišćenom moru uvijek je povezano s povećanim zdravstvenim rizikom za kupače. Rizik je razmjeran stupnju onečišćenja, ali ovisi i o mnogo drugih čimbenika, poput sadržaja fekalnog materijala, vremenu izloženosti kupača onečišćenom moru kao i o imunitetu kupača. Ljudi slabijeg imuniteta zasigurno su uvijek izloženiji većem riziku od ljudi boljeg imuniteta.

Popravlja li se kvaliteta mora na tim kupališnim lokalitetima iz godine u godinu ili je sve lošija?

– Živim u Kaštelima već 25 godina i iz osobnog iskustva mogu reći kako se stječe dojam da se stanje popravilo.
More je sada sigurno čistije nego što je bilo prije dvadesetak godina, barem u donjim Kaštelima. To je vjerojatno rezultat djelomične izgradnje kanalizacijskog sustava.
No, nije ni približno dobro kako sam ja, ali i većina građana Kaštela očekivali da će biti, i nije u skladu s vremenom u kojem živimo.

Mislim da je bespredmetno da u 2020. godini uopće raspravljamo o ovoj temi. Nažalost, službeni podaci ne potkrjepljuju ovo moje osobno zapažanje. Ako uzmemo podatke od zadnjih deset godina, može se uočiti da od 11 službenih kontrolnih točaka u Kaštelima, pola njih nije izvrsne kvalitete. Broj plaža nezadovoljavajuće kvalitete je čak i u porastu.
Rezultati praćenja u sezoni 2019. su porazni, čak četiri kontrolne točke su nezadovoljavajuće kvalitete što je jedna trećina svih točaka nezadovoljavajuće kvalitete na hrvatskoj obali Jadrana.

Mogu li Escherichia coli i crijevni enterokoki u morskoj vodi biti loši za ljudsko zdravlje?

– Escherichia coli i crijevni enterokoki su primarno nepatogene bakterije i normalno obitavaju u donjem dijelu probavnog trakta čovjeka i toplokrvnih životinja gdje između ostalog sudjeluju u procesu probave hrane.
One su takozvani oportunistički patogeni, što znači da mogu biti patogeni u određenim okolnostima, npr. kod ljudi s oslabljenim imunitetom. Smisao određivanja E. coli i crijevnih enterokoka u redovitom praćenju kvalitete mora je da su oni tzv. pokazatelji (indikatori) fekalnog onečišćenja.

Njihova prisutnost u moru ukazuje na postojanje onečišćenja, a to znači i mogućnost da u moru ima i drugih, štetnih mikroorganizama koji dolaze iz istih (fekalnih) izvora.

Brojnost ovih pokazatelja u moru za kupanje određuje kategoriju kvalitete mora, koja može biti izvrsna, dobra, zadovoljavajuća i nezadovoljavajuća. Što je more lošije kategorije to je rizik od infekcije tijekom kupanja veći.
To ne znači da ćete se u moru lošije kvalitete sigurno zaraziti, nego da je vjerojatnost zaraze pri kupanju u takvom moru veća nego pri kupanju u moru bolje kvalitete.

Što se sve mjeri u morskoj vodi?

– Tijekom službenog monitoringa kvalitete mora za kupanje koji obavljaju priobalni Zavodi za javno zdravstvo, određuje se indikatore mikrobiološkog onečišćenja (E. coli i crijevne enterokoke), mjeri se temperaturu i salinitet morske vode, vizualno se ocjenjuje prisutnost plivajućih otpadnih tvari, mineralnih masnoća (npr. ulja i goriva) i suspendiranih otpadnih tvari.
Ocjenu kvalitete donosi se isključivo na temelju koncentracije indikatorskih bakterija.

Doprinose li onečišćenju mora brodovi i jahte koji ispuštaju fekalne i druge vode u more?

– Pretpostavka je da ispuštanja fekalnog otpada s brodova i jahti doprinosi onečišćenju mora. Bilo je i zabilježenih slučajeva u prošloj sezoni kupanja, baš u Kaštelima.
Nažalost, ne postoji potpuno učinkovit model kontrole i nadzora ovakvog načina onečišćenja pa je za sada sve na savjesti vlasnika/korisnika brodova i jahti.

Možete li nam plastično objasniti, što se točno događa (kakvi procesi), kada se ispuste fekalne vode u more?

– Morski okoliš je za mikroorganizme iz fekalnog materijala stran i vrlo nepovoljan okoliš. Dolaskom u takav okoliš, oni dožive šok izazvan negativnim utjecajem čimbenika morske sredine, od znatno višeg saliniteta, osmotskog tlaka, nedostatka hranjivih tvari pa do sunčeva zračenja kao čimbenika s najjačim negativnim utjecajem na preživljavanje stranih mikroorganizama u moru.

Kao rezultat djelovanja navedenih čimbenika, fekalne bakterije vrlo brzo ugibaju. Tako se npr. potpuna redukcija E. coli u površinskom sloju mora tijekom ljetnog dana s jakom insolacijom dogodi unutar jednog sata od dospijevanja bakterija u more.
To je jedan od razloga zašto se pri dojavi onečišćenja od strane građana vrlo često dogodi da službena ispitivanja pokažu da je more izvrsne kvalitete ili da kvaliteta mora ne odgovara dojmu koji su stekli kupači. Jednostavno od vremena dojave do uzorkovanja brojnost fekalnih bakterija opadne, ako dotok fekalnog materijala nije stalan. Tome još treba dodati i rsapršivanje bakterija u morskom stupcu zbog prirodne dinamike mora, vjetra i valova.

Preporučujete li kupanje na tim kupalištima ljudima sa slabijim imunitetom?

– Nažalost na ovo pitanje ne mogu odgovoriti jednoznačno, ne zato što neću ili ne želim, nego zato što je odgovor složen. Imunokompromitirani ljudi općenito su podložniji infekcijama (imamo najsvježiji primjer kod Covida-19) pa tako i potencijalnim infekcijama zbog kupanja u moru nezadovoljavajuće kvalitete.

Kao što sam ranije rekao, kupanje u moru lošije kvalitete ne znači da će se kupači sigurno razboljeti, dobiti neku infekciju, crijevnu, kožnu, urinarnu itd., nego da postoji povećan rizik da će se nešto takvo dogoditi.
Prema nekim epidemiološkim studijama provedenim pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, procijenjeni rizik od crijevne infekcije je manji od 1 posto ako se kupate u moru u kojem je koncentracija crijevnih enterokoka manja od 40 CFU/100 ml, što odgovara moru izvrsne kakvoće, dok je pri koncentraciji enterokoka od 500 i više CFU/100 ml, što odgovara moru nezadovoljavajuće kakvoće, rizik veći od 10 posto.

Nadalje, u članku 27 Uredbe o kakvoći mora za kupanje određeno je postupanje u slučaju trajnog onečišćenja „U slučaju iz stavka 1. ovoga članka inspektor zaštite okoliša naređuje trajnu zabranu kupanja na morskoj plaži, postavljanje službene oznake zabrane kupanja (u daljnjem tekstu: službena oznaka) i postavljanje barijera na kopnenom i morskom dijelu plaže.
Mislim da na osnovi navedenoga svaki pojedinac može donijeti vlastitu odluku u pogledu kupanja u moru lošije kvalitete.

Kupate li se vi na kupalištima u Kaštelima?

– Da, kupam se. Već dvadesetak godina kupam se gotovo isključivo na istoj plaži, plaži Bile u Kašteč Štafiliću. Kaštela imaju izuzetno lijepe plaže, a bile su po meni jedna od najljepših plaža na širem području, imaju svoje čari.
Nažalost plaža nije u monitoringu, što je šteta s obzirom na kapacitet i posjećenost. Povremeno uzmem uzorak mora dok se kupam, odnesem na posao i ispitam kvalitetu. Oduvijek sam se kupao isključivo u zapadnom dijelu Kaštelanskog zaljeva, ne samo zato što je more bolje kategorije nego zato što živim u Kaštel Novom pa nekako gravitiram tom dijelu zaljeva. Osim toga, vizura ovih plaža i i okoliša odgovara mi više od plaža u urbanijem dijelu Kaštela.

izvor: slobodnadalmacija.hr