Početna Kaštela Javni poziv – dozvole za autotaksi prijevoz

Javni poziv – dozvole za autotaksi prijevoz

1751
UDIO
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za obavljanje autotaksi prijevoza na području Kaštela.
Grad će dodijeliti 12 (dvanaest) dozvola koje će biti izdane na vrijeme od 10 (deset) godina.
Dozvole će se izdati fizičkoj ili pravnoj osobi koja: 

– ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, kao i pripadajuće izvode licencije za svako vozilo,

– ima sjedište/prebivalište na području Grada,

– ima u vlasništvu, zakupu ili leasingu vozilo koje ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (“Narodne novine”, broj 31/14) i Odlukom o autotaksi prijevozu,

– ima položen ispit, odnosno ima zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada,

– nema dugovanja prema Gradu

Naknada za izdavanje dozvole iznosi 3.000,00 kn i uplaćuje se u Proračun Grada Kaštela prije preuzimanja dozvole, a jednom autotaksi prijevozniku može se izdati samo jedna dozvola za samo jedno vozilo. Vozilo za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza uz ispunjavanje posebnih uvjeta propisanih posebnim propisima, mora biti bijele boje i imati najviše 5 (pet) sjedala sa sjedalom za vozača.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se na obrascu, sa uplatom od 70,00 kuna upravne pristojbe, uz prilaganje slijedećih potvrda odnosno dokumenata:

– preslik licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, te preslik izvoda licencije za autotaksi vozilo,

– potvrda o sjedištu/prebivalištu obrta odnosno trgovačkog društva na području Grada Kaštela (potvrda MUP-a / rješenje trgovačkog suda), original

– preslik obrtnice ili izvod iz obrtnog registra za fizičke osobe te za pravne osobe dokaz o registraciji djelatnosi (Izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda o upisu u sudski registar),

– preslik prometne dozvole i knjižice vozila kojim će obavljati djelatnost,

– ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik vozila kojim će obavljati djelatnost autotaksi prijevoza osoba mora dostaviti dokaz o pravu uporabe vozila za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza osoba na temelju ugovora o zakupu, leasingu i sl., preslik

– ukoliko podnositelj zahtjeva neće djelatnost autotaksi prijevoza osoba obavljati osobno dužan je dostaviti ugovor o radu s zaposlenim vozačem i sve dokaze o osposobljenosti vozača za obavljanje autotaksi djelatnosti, preslik

– uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Kaštela, preslik

– potvrda da podnositelj nema dugovanja prema Gradu Kaštela po bilo kojoj osnovi,ne starija od 30 dana, original

– potvrda nadležne Porezne uprave da autotaksi prijevoznik nema nepodmirene porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana, original

– uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, original

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom potvrđuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i da je autotaksi osnovna djelatnost i izvor prihoda, original

– potvrda o vremenu provedenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, original

– rodni list za svako maloljetno dijete (preslik),

– potvrda o redovnom školovanju za svako dijete (original),

– izjava o poznavanju stranog jezika,

-cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će podnositelj zahtjeva primjenjivati ako ishoduje dozvolu.

Zahtjev u svrhu izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Kaštela podnositelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Povjerenstvu za izbor autotaksi prijevoznika, s naznakom “ zahtjev za dodjelu dozvole za autotaksi prijevoz – ne otvaraj”, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog javnog poziva, a nepravodobne i nepotpune zahtjeve neće se uzeti u razmatranje. Povjerenstvo za izbor autotaksi prijevoznika će sa podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju tražene uvjete obaviti razgovor – intervju kao i provjeru poznavanja stranog jezika.

Podnositelji zahtjeva koji u provedenom postupku ishoduju dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza dužne su postupati sukladno Pravilniku autotaksi sekcije prijevoznika Udruženja obrtnika Grada Kaštela radi utvrđivanja rasporeda vožnje i participiranja u plaćanju taksi parkirališta Zračnoj luci Split – Kaštela.

Podnositelji zahtjeva koji u provedenom postupku ishoduju dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza u Gradu Kaštela, dužni su u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja dozvole dostaviti ovom upravnom tijelu dokaz da je vozilo kojim će obavljati djelatnost autotaksi prijevoza ispunilo uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe – za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza, te da su sukladno navedenom u navedenom roku ugradili taksimetar u vozilo kojim će obavljati djelatnost.

Javni poziv autotaksi

Zahtjev za izdavanje dozvole