Početna Kaštela Kaštelani prijavite nekretnine – Plaćate uskoro porez na nekretnine

Kaštelani prijavite nekretnine – Plaćate uskoro porez na nekretnine

Uvodi se porez na nekretnine - građani dužni ste prijaviti svoje nekretnine!

2759
UDIO

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (s tim i Grad Kaštela), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Obavještavamo građane i pravne osobe  – sve vlasnike nekretnina na području grada Kaštela da od 01. siječnja 2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor, zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

PREDMET OPOREZIVANJA SU NEKRETNINE (bez obzira jesu li legalizirane ili ne, u ili izvan građevne zone).

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija, i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

Nekretninom se smatra: 

 1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
 2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 3. garažni prostor,
 4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (tavani, podrumi, zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
 5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
 6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (npr. parking prostor, auto kamp….)
 7. neizgrađeno građevno zemljište ako se nalazi  unutar građevinskog područja-izdani akti, zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine i zemljište na kojem je započeta gradnja.

Dodatnim sadržajima smatraju se: bazeni, saune, sportski tereni i dr. 

Kao predmet oporezivanja ne smatraju  se nekretnine:

 1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni, ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti -poslovni prostor,
 2. privremene građevine,
 3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura 

Temeljem Zakona o lokalnim porezima POREZNI OBVEZNIK JE VLASNIK – SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik. 

Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik, odnosno korisnik nekretnine.  Ako je  vlasnik poreznu obvezu pravnim poslom – ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika – korisnika nekretnine primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima, vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza. Navedeno znači da  će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez, morati platiti dug korisnika. U ovom slučaju uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine.

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine. Takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

Grad Kaštela će vlasnicima ili korisnicima nekretnina koje se nalaze na području grada Kaštela putem pošte uz uplatnice za komunalnu naknadu poslati pozive za dostavu podataka  i obrasce koje pravne i fizičke osobe trebaju popuniti i vratiti u Grad Kaštela . Obveznici poreza na nekretnine za neizgrađeno građevinsko zemljište obrazac prijave mogu pronaći na ovim službenim stranicama pod rubrikom Aktualno-Novosti i obavijesti, ili preuzeti osobno u prizemlju Gradske uprave.

Rok za dostavu podataka propisan Zakonom o lokalnim porezima članak 59. je 31. listopada 2017. godine.

Molimo građane i pravne osobe da, zbog velikog broja obveznika i količine podataka, s popunjavanjem i dostavom obrazaca ne čekaju krajnji rok. 

Građani i pravne osobe ne moraju čekati pisani poziv, mogu obrasce objavljene na stranici www.kastela.hr popuniti, potpisati / pečatirati i dostaviti u Grad Kaštela.

Obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području grada Kaštela za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Grad Kaštela zadržava pravo na provjeru podataka te ako se naknadno utvrde netočnosti, porez će se obračunati retroaktivno od dana njegovog uvođenja. 

VAŽNO:

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže grad dobivenih od Državne geodetske  uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija -Porezne uprave, porezna obveza će se, sukladno članku 59. Zakona o lokalnim porezima, utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže grad s najvišim koeficijentima za stanje i dob nekretnine.

 Napomena: Komunalna naknada se ukida s danom 31. prosinca 2017. godine. Mole se obveznici da što prije podmire dugovanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

Vlasnici nekretnina koji nisu bili u evidenciji obveznika komunalne naknade i nisu dobili obrazac prijave poreza na nekretnine također trebaju  ispuniti obrazac i  dostaviti tražene podatke. 

Popunjene obrasce  građani i pravne osobe mogu osobno predati u pisarnicu Grada Kaštela, Braće Radić 1, 21 212 Kaštel Sućurac, svakog radnog  dana od 8-14 sati soba  2/IV kat, (dnevni odmor od 11-11.30 h), poslati putem pošte na navedenu adresu ili dostaviti skenirane e-mailom (radi potpisa vlasnika ili korisnika i pečata za poslovne subjekte) na jednu od e- mail adresa navedenih u ovom pozivu:

 • podatke za STANOVNIŠTVO – stambeni prostor  i neizgrađeno građevno zemljište              

ZA KAŠTEL SUĆURAC I KAŠTEL GOMILICU

ZA KAŠTEL KAMBELOVAC, KAŠTEL LUKŠIĆ I KAŠTEL STARI

ZA KAŠTEL NOVI I KAŠTEL ŠTAFILIĆ 

 

 • podatke za PRAVNE OSOBE I OBRTNIKE – poslovni prostor i neizgrađeno građevno zemljište
 • službenica Željka Tadić
  tel. 021 205 217
  e-mail: zeljka.tadic@kastela.hr
  soba 10/III kat

FORMULARE PREUZMITE OVDJE.