Početna Kaštela Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Lukšiću u...

Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Lukšiću u svrhu održavanja manifestacije „Kaštelanska adventska bajka“

710
UDIO

Grad Kaštela objavio je Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Lukšiću na području Novog parka u svrhu održavanja manifestacije „Kaštelanska adventska bajka“, odnosno postavljanja božićnih kućica.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje božićnih kućica. Javna površina se dodjeljuje u viđenom stanju. Korisnik je dužan postaviti božićnu kućicu o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Grad Kaštela će osigurati električnu energiju kao i dio zabavnog programa.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Gradonačelnik, za povjerenstvo, s naznakom «ponude za natječaj – ne otvaraj» preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela, u roku od 15 (petnaest) dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Kaštela. Otvaranje ponuda obavit će se dana 04. studenog 2019. godine u 13.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Lukšiću

Plan rasporeda božićnih kućica, Kaštel Lukšić