Početna Kaštela Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima...

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.

481
UDIO

Grad Kaštela objavio je Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima: tehničke kulture i sporta te djelatnosti udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica grada Kaštela za 2020. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2020. godinu su javne potrebe u tehničkoj kulturi i sportu te programi i projekti udruga građana institucija, ustanova, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Kaštela i u interesu zadovoljavanja potreba građana Kaštela. Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Kaštela su djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije, manifestacije i građanske inicijative od interesa za Grad Kaštela, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Od interesa za Grad Kaštela su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja, te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Prijave projekata i programa mogu podnositi udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačka društva i obrti te fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti. Prijedlozi projekata i programa moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Kaštela i moraju sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja,

3. dokaz o pravnoj sposobnosti: dokaz o registraciji udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačkog društva ili obrta, presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe)

Obrazložene prijedloge, prijavitelji trebaju obvezno dostaviti na odgovarajućem obrascu – posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradu Kaštela, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr

Za svaki prijavljeni projekt/program prijavitelj treba popuniti posebnu prijavnicu i priložiti sve tražene priloge (Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, Izjava o ispunjenju obveza i druge dokaze).

Prijave s nepotpunim podacima i prilozima neće biti razmatrane ni financirane iz Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu.
Popunjene prijavnice sa pripadajućim prilozima predlagatelji trebaju dostaviti na adresu:

Grad Kaštela
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
Braće Radić 1
21 212 Kaštel Sućurac

s naznakom: “Društvene djelatnosti – prijedlog programa”.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima otvoren je do 30. studenog 2020. godine.

Više informacija o uvjetima i načinu prijave pročitajte u priloženim dokumentima.

1. Poziv za predlaganje programa u društvenim djelatnostima 2020.

2. Upute prijaviteljima

3. Obrazac 1. Prijavnica

4. Obrazac 2. Izjava o ispunjenju obveza

5. Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Obrazac 4. Izjava o partnerstvu

7. Obrazac 5. Izvještaj o realizaciji projekta