Početna Kaštela Održana 18. sjednica Gradskog vijeća

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća

161
UDIO

Dana 19. prosinca (utorak) održana je 18. sjednica Gradskog vijeća. Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika s prethodne sjednice, a potom je uslijedilo sat vremena vijećničkih pitanja i prijedloga čime je završena druga točka dnevnog reda.

Prijedlogom trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu  koji je usvojen, ukupni rashodi i primici se smanjuju za 1.444.223,89 eura te iznose 30.422.281,51 euro što je  4,53 % manje nego izvorni plan, a ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za isti iznos od 1.444.223,89 eura te iznose 30.714.251,00 eura što je za 4,49 % manje nego izvorni plan.

Tako su najveće izmjene proračuna u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinu gdje se rashodi smanjuju za 973.700 eura, u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj  i fondove Europske unije gdje se rashodi smanjuju za 259.030 te u Vlastitom pogonu za 189.600 eura.

Usvojenom trećom izmjenom Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2023. godinu planirani iznos od 5.689.400,00 eura umanjuje se za 0,75 % te se planira utrošiti 5.646.800,00 eura dok se trećom izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Programa građenja) planirani iznos od 3.282.800,00 eura umanjuje za 27,66 % te sada iznosi 2.374.700,00 eura.

Do umanjenja Programa građenja je došlo zbog usklađenja pojedinih stavki Programa sa ugovorenim odnosno realiziranim sredstvima kao i nerealizacije dijela Programa zbog sporog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, dugotrajne procedure ishođenja potrebnih akata i postupaka javne nabave.

Kako je kazao Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu, „Župni ured Kaštel Novi, Župa sv. Petra ap., (investitor) podnio je zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene završene zahtjevne zgrade javne i društvene namjene koja je u naravi župna polivalentna dvorana te  zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade koja je u naravi dječji vrtić“, te je dodao kako je investitor od ovog nadležnog Upravnog odjela zahtjevom zatražio oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za navedene građevine.

Naime, člankom 12. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu određeno je da Gradsko vijeće može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično obveznike koji grade građevine namijenjene za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, skrbi o djeci, zdravstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o osobama s posebnim potrebama i sličnih djelatnosti od posebnog ili javnog interesa za Grad Kaštela, te obveznike koji grade vjerske objekte što je Gradsko vijeće na jučerašnjoj sjednici, u konačnici, i usvojilo.

Grad Kaštela sukladno svojim pravima i obvezama utvrđenih Ustavom i zakonima, uređuje, planira, organizira, financira i provodi aktivnosti civilne zaštite.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite su u nadležnosti Gradskog vijeća.

Usvojenom Analizom sustava civilne zaštite utvrđuje se kako su aktima Grada Kaštela regulirani svi dijelovi sustava civilne zaštite, potrebni za njegovo učinkovito djelovanje. Također, stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim, a HGSS je kvalitetno opremljen opremom i osposobljenim članovima.

Gradsko vijeće je donijelo i Plan razvoja sustava civilne zaštite, Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području grada Kaštela za 2024. godinu kao i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Kaštela.

Donesenom trećom izmjenom i dopunom Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu, između ostalog se,  Jednokratne novčane pomoći namijenjene socijalno i zdravstveno ugroženim osobama , povećavaju s  83.000,00 na 93.000,00 eura.

„Razlog predloženog povećanja je povećan broj socijalno i zdravstveno ugroženih osoba koji se nađu u iznimno teškoj zdravstvenoj i materijalnoj situaciji. Nažalost, svjedoci smo velikoj inflaciji i porastu cijena, a  i velikog broja malignih bolesti naših sugrađana“, kazala je Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove.

Donesene su  treće izmjene i dopune Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu, Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu kao i Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu.

Drugom izmjenom Programa javih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu kao i drugom izmjenom Programa javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2023. godinu – planirana sredstva smanjuju se za 4.000,00 eura, dok se drugom izmjenom Programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2023. godinu planirana sredstva smanjuju za 7.698,00 eura.

Razlog predloženih smanjenja, kako je kazala pročelnica Kljaić,  je što svi planirani projekti udruga građana i drugih organizacija civilnog društva nisu realizirani ili nisu u potpunosti realizirani, a za pojedina područja je bio manji interes prijavitelja na javne natječaje za financiranje programa i projekata u tehničkoj kulturi, sportu, udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica za 2023. godinu.

Gradsko vijeće donijelo je i II. Izmjene Programa javnih potreba  u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu kojim su se planirana sredstva smanjila za 26.100,00 eura jer nije bilo potrebe  za kupnjom službene i zaštitne odjeće i obuće, sitnog inventara i opreme za potrebe civilne zaštite, a nisu ni realizirani svi planirani kapitalni troškovi.

Donijet je i Plan mreže dječjih vrtića na području grada Kaštela u koji ulaze vrtići čiji je osnivač Grad Kaštela, vjerske zajednice, druge pravne i fizičke osobe.

Na području grada Kaštela predviđa se i gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u skladu s prostornim planovima Grada Kaštela, utvrđenim potrebama i raspoloživim proračunskim sredstvima.

Donesenom odlukom o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, umjesto dosadašnjih fiksnih 225 eura, Grad Kaštela će sufinancirati program u Dječjem vrtiću drugog osnivača te u Dječjem vrtiću drugog osnivača na području druge jedinice lokalne samouprave u visini od 80%, umjesto dosadašnjih 75%,  od utvrđene ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje, a do maksimalno u iznosu od:

  • 310,00 eura za dijete upisano u redoviti 10-satni jaslički program
  • 272,00 eura za dijete upisano u redoviti 10-satni vrtićki program
  • 175,00 eura za dijete upisano u redoviti 5/6-satni jaslički program.

Grad Kaštela će sufinancirati program u Obrtu dadilja u iznosu od 185,00 eura za svako upisano dijete, umjesto dosadašnjih 175,00 eura.

Grad Kaštela sufinancira, kako djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Kaštela tako i djelatnost dječjih vrtića  drugih osnivača na području drugih jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova Solina, Trogira i Splita, a ovom izmjenom Odluke među navedene jedinice lokalne samouprave uključit će se i općina Primorski Dolac.

Donesena je Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini koja se odnosi na cijelo područje grada Kaštela ukoliko se radovi trebaju izvoditi na objektu ili zemljištu u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza 2024. godine.

U razdoblju od 15. lipnja  do 14. srpnja i od 16. kolovoza do 15. rujna  2024. godine zabrana je izvođenja radova na objektu ili zemljištu čiji se rub nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od objekta u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost, a ova udaljenost mjeri se u zračnoj liniji od objekta u izgradnji do objekta u kojem se obavljaju navedene djelatnosti.

Vrijeme trajanja zabrana izvođenja radova je u vremenu od 0 do 24 sata.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Kaštela.

Razlog izmjene iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika kućanstvo je to što su se povećali iznosi troškova iz kojih se formira cijena obvezne minimalne usluge, pa je upravo radi osiguranja ekonomski održivog poslovanja nužno potrebno povećanje iznosa cijene obvezne minimalne usluge za kategoriju korisnika kućanstvo“, kazala je Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije.

Donesena je i Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  kojom se komunalna djelatnost održavanje čistoće javnih površina povjerava gradskom komunalnom društvu ZELENO I MODRO.

Savjet mladih Grada Kaštela je savjetodavno tijelo Grada Kaštela koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kaštela. Na jučerašnjoj sjednici, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Kaštela s financijskim planom za 2024. godinu.