Početna Kaštela Sazvana 12. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 12. sjednica Gradskog vijeća

739
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 12. prosinca 2018. g. (srijeda) u 11 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 41 točke:

 

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne komunalne infrastrukture u Gradu

Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo  i imovinsko

pravne poslove

5Prijedlog III. izmjene Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za

2018. godinu

6. Prijedlog III. izmjene Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i

vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2018. godinu

7. Prijedlog III. Izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica t. 5. do t. 7.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i

opće poslove

8. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

9. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

– Izvjestiteljica t. 8. i t. 9. : Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i

javnu nabavu

10. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019.

godinu

11. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019. godinu

– Izvjestiteljica t.10. i t.11. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

i imovinsko pravne poslove

12. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019.

godinu

13. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu

14. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela

15. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2019. godinu

16. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2019. godinu

17. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

18. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

19. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica

Grada Kaštela za 2019. godinu

20. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja

Domovinskog rata povodom Božića

21. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

22. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2018. godini

23. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela

24. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

– Izvjestiteljica t. 12. do t. 24.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i

opće poslove

25. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih

tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kaštela za 2019. godinu

– Izvjestiteljica Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

26. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2019.

– Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

27. a) Prijedlog Zaključka o poništenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Republike Hrvatske za Grad Kaštela

b) Prigovori na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike

Hrvatske za Grad Kaštela

c) Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za

Grad Kaštela

28. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

29. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi

30. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu

31. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

32. Prijedlog rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Župe sv. Petra Apostola –

Kaštel Novi za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade javne namjene na u naravi župne kuće

izgrađene na k.č.zgr 237/1 i 237/2 k.o. Kaštel Novi

33. Prijedlog rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Župe sv. Petra Apostola –

Kaštel Novi za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade javne namjene na k.č. 362 k.o. Kaštel Stari

34. Prijedlog rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Župe sv. Jeronima Kaštel

Gomilica

35. Prijedlog odluke o priznavanju prava vlasništva u k.o. Kaštel Gomilica

36. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ( na 36/66 dijelu čest. zem. 909 k.o. K.

Sućurac, po staroj izmjeri, što odgovara 36 m2 čest. zem. 7066 k.o. K. Sućurac, po novoj izmjeri).

37. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čestici zem. 1791/13 k.o. Kaštel

Lukšić

– Izvjestiteljica t. 27. do t. 37. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

i imovinsko pravne poslove

38. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane

39. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

40. Prijedlog odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Kaštela

usklađenje 1 i donošenju Plana zaštite od požara za Grada Kaštela

41. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela

– Izvjestiteljica t. 38. do t. 41.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i

opće poslove

 

Budući da rok za podnošenje prigovora pod. točkom 27. b) još traje, zaprimljeni prigovori dostavit će se do sjednice Gradskog vijeća.