Početna Hrvatska Općina Prgomet zapošljava višeg stručnog suradnika

Općina Prgomet zapošljava višeg stručnog suradnika

99
UDIO

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Prgomet ( Službeni glasnik Općine Prgomet broj 1-8/2024 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Prgomet dana 05. lipnja 2024. god. objavljuje

 

    JAVNI  NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Prgomet:

  • viši stručni suradnik/ca za proračun, računovodstvo, opće i administrativne poslove na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Prgomet

Stručni uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke
  • najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uvjeti za prijam u službu:

–  posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije,

–  poznavanje engleskog jezika

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, pod uvjetom da posjeduju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, uz obvezu polaganja ispita u roku od godine dana od dana prijama u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona.

Sve dodatne detalje natječaja kao i ostale dokumente možete pronaći na ovom LINKU