Početna Kaštela Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

160
UDIO

Dana 9. listopada (ponedjeljak) je održana 16. sjednica Gradskog vijeća na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda. Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika s prethodne sjednice, a potom je uslijedilo sat vremena vijećničkih pitanja i prijedloga čime je završena druga točka dnevnog reda.

Usvojen je Prijedlog 2.izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2023. godinu kao i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Kaštela od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. g.

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu ukupni prihodi i primici se povećavaju za 94.007,89 eura te iznose 31.866.505,40  eura što je 0,30 % više nego izvorni plan, a  ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za isti iznos od 94.00789 eura te iznose 32.158.474,89 eura što je 0,29 % više nego izvorni plan – kazala je pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda Marija Matija Đikić.

Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se u plan ovih drugih izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima. Primjerice, zbog većih troškova života i inflacije, mnogi poduzetnici su povećali plaće svojim zaposlenima što je uvjetovalo i povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti pa su time prihodi od poreza veći za 218 tisuća eura, a prihodi od imovine su veći za sto tisuća zbog većih uplata naknada za uporabu pomorskog dobra.

Materijalni rashodi se smanjuju za 88 tisuća eura dok se subvencije povećavaju za 1.286,89 eura i to zbog veće stavke poticanja poljoprivrednika – sredstva za sadni materijal.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 70.500 eura i to zbog božićnica umirovljenicima i nezaposlenim u iznosu od 92.500 eura te 12 tisuća eura za olakšice u plaćanju redovnog programa vrtića, dok su stipendije smanjene zbog neiskorištenosti sredstava za prošlu školsku godinu. Javne potrebe u predškolskom odgoju se povećavaju za 42.400 eura zbog povećanja iznosa sufinanciranja asistenata u vrtićima.  Najveće povećanje je na izgradnji gradskih objekata, a riječ je o 206 tisuća eura.

Što se tiče II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, programom je bilo predviđeno utrošiti 5.438.800,00 eura, dok se ovom izmjenom Programa taj iznos povećava na 5.689.400,00 eura, odnosno povećanje osnovnog Programa za 4,61 %. Do navedenog povećanja u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalne infrastrukture koja se održava putem pisanog ugovora (nerazvrstane ceste) došlo je zbog potrebe za povećanjem sredstava  za asfaltiranje dijela ulica u kojima se izvode radovi aglomeracije dok su financijske izmjene u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalne infrastrukture koja se održava putem Vlastitog pogona rezultat trenutnih potreba i prioriteta. U planu je kupnja kamiona s podiznom košarom za rad na visini, te na održavanju javne rasvjete i stabala na javnim površinama. Planirani  trošak je 100 tisuća eura.

II. izmjenom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, planirani iznos od 3.932.000,00 eura na realizaciju i pripremu 41-og projekta te niza manjih neimenovanih zahvata, se umanjuje za 16.51%, odnosno planira se utrošiti 3.282.800,00 eura.

Kad je riječ o Kapitalnim projektima čija sredstva su predviđena u proračunu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu, slijedi povećanje od 15 tisuća eura. Za Kulturni centar se povećava iznos za 20 tisuća eura zbog troškova ugovaranja dodatnih radova na uređenju, a za kino sv. Juraj se iznos umanjuje za 5 tisuća eura jer je smanjen trošak ukupne projektne dokumentacije.

Usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Dodatak 2. ugovoru o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Sućurac, Gomilica i Kambelovac) kao i Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o plaći i pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Kako je kazala pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Antonia Kljaić, osim vrtića, Grad Kaštela sufinancira usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilje na području grada Kaštela. Trenutni kapaciteti svih dječjih vrtića na području grada Kaštela ne zadovoljavaju sve potrebe stoga je potrebno donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća kojom će se sufinanciranje dječjih vrtića, osim Trogira i Solina, proširiti i na grad Split. Time će doći do smanjenja broja neupisane djece, a konačni cilj je upis svakog djeteta u program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Lani je dodijeljeno 125 stipendija što je bilo znatno manje od predviđenog broja pa stoga ove godine planirani broj dodijeljenih stipendija je 140. Samim time, predloženo je smanjenje sa 165 tisuća eura na 131 tisuću eura. S obzirom da se povećao broj asistenata u školi koje financira Grad, predloženo je povećanje od 27 tisuća eura pa će tako Grad u 2023./2024. financirati 19 asistenata kao i povećanje satnice rada asistenata u školi. Ukupno planirana sredstva za Program javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu ovim izmjenama se povećavaju za 23 tisuće eura.

Prijedlogom II. Izmjene Programa javnih potreba i predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu je, između ostalog, predviđena i izgradnja novog dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću za koju su u 2023. godini potrebna sredstva u iznosu od 68 tisuća eura. Navedena sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije potrebne za početak izgradnje dječjeg vrtića za kojeg je predviđeno da se nalazi na č.z. 350/1 k.o. Kaštel Lukšić.